I Dagens Nyheter kunde man på våren 1980 läsa att Naturvårdsnämnden menade att Lärkängen kunde tas i anspråk av kolonister, det var ett mycket lämpligt område för den verksamheten.

 

I augusti samma år ställde Naturvårdsnämndens ordförande krav på bland annat torrklosetter, vägnät, vattenposter och upplöjning av området. En karta skulle upprättas över området och lotterna numreras. Strax utanför området finns på den första principskissen en “smitväg” till skolan parallellt med Skogsviksvägen och in bakom Församlingsgården.

 

Det var upptakten till Lärkängen. Nu saknades det odlare.

 

Handskrivna lappar i portuppgångarna kallade till möte måndagen den 9 februari 1981 för att bilda ”Fritidsföreningen Lärkängens Odlingslotter”. Namnet har senare ändrats till ”Lärkängens Fritidsträdgård”. Interimstyrelsen hade några veckor tidigare beslutat kalla till bildandet samt att varje deltagare skulle betala 50 kronor i arrendeförskott.

 

Många hade anmält intresse och ett av styrelsens första uppdrag blev att fördela de olika lotterna, sammanlagt fanns det 109 stycken, idag är det cirka 80 lotter.

 

Kommunen beräknade att det skulle kosta 93.800 kronor att iordningsställa odlingslotterna.  Arrendet blev 10.000 kronor om året de första 10 åren, kommunen ”tjänade” alltså 620 kronor om året i 10 år.

 

Bland annat skulle 350 meter vattenledningar dras, 450 meter gångvägar göras i ordning och 250 meter häggmispelhäck planteras. Men arbetet med att gräva lotter fick medlemmarna själva stå för.

 

Det blev ett hårt arbete att anlägga lotterna. Den planerade utflykten till Hässelby Slott under våren 1981 blev inte av.”Arbetet med egna täppan har helt sysselsatt medlemmarna varför något önskemål om en utflykt ej avhörts” står det i ett protokoll.

 

Många av de som var med i början blev aktiva odlare i ett par decennier, några finns till och med kvar än idag.

 

Naturvårdsnämnden var mycket intresserad av verksamheten och tog aktiv del i föreningen. Utöver täta kontakter med odlare hade nämnden en tid en ledamot i styrelsen samt utsåg en kommunrevisor.

 

Odlare vill inte bara ha trevliga dagar på lotten och goda skördar, de allra flesta vill lära sig mer. Vid flera årsmöten ingick en kort föreläsning av inbjuden expert.

 

Studiecirkeln ”Gröna Tummen” startade i januari 1995 och hade 8 träffar under våren. Bland de frågor som togs upp var ekologi, odlingsplanering, rotfrukter, bärodling och höstarbete.

 

Jordanalys har gjorts vid ett par tillfällen, senast under våren 2014.


Om två år, 2021, har Lärkängen varit samlingsplats för entusiastiska och engageradee fritidsodlare i 40 år!