Protokoll från årsmötet 19 mars 2020

Protokoll över årsmötet den 19 mars 2020, kl. 19.00 – 20:00 på Skogsviksvägen 1, Danderyd


§ 1 Mötets öppnande

Cecilia Hanner förklarar mötet öppnat.§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.§ 3 Fastställande av röstlängd

På röstlängd upptas de medlemmar som är röstberättigade och antecknade på närvarolistan.

Röstlängden fastställs.§ 4 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Det fastställs att kallelse skett i behörig ordning, det vill säga att kallelse sänts ut tre veckor i förväg. Merparten får kallelse via mejl.


§ 5 Val av mötesordförande

Cecilia Hanner väljs till ordförande för mötet.


§ 6 Val av mötessekreterare

Susanna Theimer Lövgren väljs till protokollförare för mötet.§ 7 Val av justerare tillika rösträknare (två)

Stämman väljer Peter Robähr och Urban Meijer till rösträknare tillika justerare.§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordföranden frågade om närvarande läst igenom verksamhetsberättelsen och om det fanns några frågor. Alla hade läst den och inga frågor fanns att besvara.§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning

Annika Rosenlew går igenom balans- och resultaträkningen. Mötet beslutar fastställa balans- och resultaträkningen.§ 10 Revisorns berättelse

Susanna Theimer Lövgren läste upp sin revisionsberättelse, av vilken det bl.a. framgår att granskningen visar att räkenskaper är i sin ordning och att utgående balans beslutas gå in som ingående balans för nästa verksamhetsår. Årsmötet kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet, bilaga 2.§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att medge styrelsen ansvarsfrihet för året.§ 12 Fastställande av budget, årsavgifter och övriga avgifter

Styrelsens förslag till budget delas ut och gås igenom. Mötet fastställer den föreslagna budgeten. Årsavgiften är för lott om 100 kvm 775 kr, för lott om 67 kvm är den 560 kr och för lott om 50 kvm är den 435 kr. Koloniträdgårdsförbundets avgift är 215 kr för hel lott och 135 kr för lott under 75 kvm. Årsavgiften fastställs oförändrad.§ 13 Val av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och ersättare

Andrea Hennyey väljs som ordförande. Annika Rosenlew väljs som kassör.

Till övriga styrelseposter väljs Cecilia Carlberg.

Till ersättare väljs Carina Söder och Jan Cederlöf.§ 14 Val av revisor och ersättare

Susanna Theimer Lövgren väljs som revisor och Magnus de Jong som ersättare.§ 15 Val av husfogdar

Till husfogdar väljs Thomas Lindhe & Urban Meijer.§ 16 Val av valberedning Peter Robähr väljs till valberedning.§ 17 Behandling av motioner och förslagTvå motioner har kommit in. 

Den första kom från Tomas Lindhé och handlar om hästgödsel. Tomas har kollat upp med hästgårdar runt om och man kan komma och hämta gödsel gratis eller mot en ringa summa. Styrelsen bifaller motionen och uppmanar till att ordna en arbetsgrupp som kan åta sig att ordna allt kring att hämta gödsel. Detta är inget som styrelsen kommer att ordna.Den andra motionen, kommer från Birgitta Frisell och handlar om tillägg till Lärkängens ordningsföreskrifter. Motionen bifalles och ordningsföreskrifterna uppdateras.§ 18 Övriga frågor

De frågor som här tas upp ingår inte i de frågor på dagordningen, som kan ligga till grund för bindande beslut av årsmötet. Frågorna är dock viktiga som underlag för styrelsens beslut i frågorna.

  1. Fastställande av användning av ekonomiskt överskott från skördefesterna: Då mötet hölls utomhus p g a det rådande Corona viruset var det ej praktiskt att bestämma vad pengarna från skördefesten skall användas till. Förhoppningsvis har situationen ändrat till städdagen i april.


§ 19 Mötets avslutande

Cecilia Hanner förklarar mötet avslutat kl. 20.00 och det bjuds på kaffe, varm choklad, the och godis under en stjärnklar himmel.

Vid protokollet

Susanna Theimer Lövgren

JusterasPeter Robähr Cecilia Hanner Urban Meijer

Kopia av justerat protokoll utan namnteckningar