Ordningsföreskrifter fastställda vid årsmötet 15 mars 2010


1. Odlingslott ska hållas fri från ogräs och jorden omsorgsfullt brukas. Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Arbetet på lotten ska varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och städad senast den 15 juni.


Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp före den 15 november.


Koloniområdet skall skötas om under hela odlingssäsongen. Angränsande gångar ska hållas fria från ogräs.


2. Byggnad får inte uppföras inom området.


3. Spaljéer för växter ska vara så välordnade att de smälter in i miljön och får inte medföra något hinder för andra odlare. Styrelsen ska kontaktas, innan större arbeten påbörjas. Tänk på att plantera växter som får långa och snabbt växande rötter helst i mitten på lotten eller minst 60 cm från grannlotten, t ex hallon.

Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning m.m.


4. Lott får inte inhägnas med staket eller liknande som är högre än 50 cm. Uppsättning av staket bör ske i samråd med de närmaste grannarna.


5. Blast, ogräs och liknande ska samlas och föras till anvisad plats för kompostering. Försök att slå av all jord så att den stannar kvar på lotten. Rötter från t.ex. kvickrot, parksallad och kirskål utom jorden ska läggas på brännhög. Brännbart som grövre kvistar från häck, buskar som hallon och bärbuskar, bräder o. likn. ska läggas på hög för brännbart material.


Sopor såsom plast, glas, hushållssopor o.d. tas med från koloniområdet. Lägg aldrig plast på komposten.


Om någon finner att det finns växtskadegörare som klumprotssjuka, vinbärsgallkvalster m.fl. så anmäl det till styrelse eller husfogdar. Angripna växtdelar får absolut inte läggas i komposten utan läggs i hög för brännbart.


6. Den som om använder slang eller spridare för vattning får inte lämna dessa utan tillsyn.


7. Vattentunnor fylls på efter användning, så att de alltid är välfyllda. Uppvärmt vatten gillar växterna. Skölj inte grönsaker eller redskap i vattentunna.


8. Gemensamma redskap ska efter användning rengöras. Om någon skada uppstått, ska detta genast anmälas till styrelsen.


Alla redskap som förvaras i boden ska vara rena och märkta av ägaren. Dörren till redskapsboden ska alltid hållas låst.


9. Rastning av husdjur inom området är förbjuden. Medtagna husdjur ska hållas kopplade inom den egna lotten.


10. Om medlem inte följer föreningens stadgar eller dessa föreskrifter, åligger det styrelsen att utesluta medlemmen ur föreningen.


11. Medlem som har sagt upp sin lott ska kontakta styrelseledamot eller husfogde för gemensam besiktning av att lotten lämnas städad och grävd. Samtidigt återlämnas nycklar mot återfående av depositionsavgiften.


Tillägg med information om årsmötets beslut om avgifterför den som inte deltar i obligatorisk städdag, tillag vid årsmötet 2020-03-19


Den medlem som inte deltar vid två tillfällen, är skyldig att betala en avgift. Årsmötet 2010 beslutade att den är 300 kr per utevarande tillfälle. Vilket blir max 600kr totalt.


Den som lämnar sin lott efter uppsägning och inte städar upp sin lott (grävd och fri från ogräs) ska betala en avgift om 1.000 kr.